Gemeentelijke gezinsraad

wat

wie zijn we?

De Melse gezinsraad is een pluralistische en democratisch georganiseerde raad die zich inzet voor alle gezinnen in Melle.  Ook een alleenstaande is een gezin.

wat willen we?

We willen opkomen voor de collectieve belangen van de gezinnen.  Door het geven van spontane adviezen aan het gemeentebestuur willen we de gezinnen dichter bij het beleid en het beleid dichter bij de gezinnen brengen.

We willen de gezinnen individueel helpen door

 • zeer laagdrempelige contactmogelijkheden aan te bieden
 • hen actief door te verwijzen naar de gemeentelijke dienst
 • het stimuleren van oplossingen voor gezinnen en mindervaliden
 • inspraak en informatie te verlenen

waarom doen we dat?

Omdat de gezinnen meer inspraak in het Gemeentelijk beleid wensen en omdat het Gemeentebestuur meer inspraak van de gezinnen wenst.  Een snelle en goede communicatie tussen de gezinnen en het Gemeentebestuur zal leiden tot een beter afgestemd Gemeentelijk beleid.  Advies verstrekken, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de Gemeenteraad over de problemen die de gezinnen van de Gemeente aanbelangen.

welke zijn onze waarden?

We bejegenen elk gezin op gelijkwaardige wijze, zonder onderscheid op basis van afkomst, ras, huidskleur, geboorte, taal, seksuele geaardheid en van ideologische, religieuze of andere levensopvatting.  We respecteren de mensenrechten zoals omschreven in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens, het  Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind en het Internationaal verdrag van de rechten van de mindervaliden.  Elke vraag van een gezin wordt met respect voor de privacy behandeld.

informatie- en inspraakavonden

De raad kan informatieavonden organiseren die zich naar het ruime publiek richten.  Ze hebben een belangrijke signaalfunctie op twee vlakken : enerzijds informatie verstrekken aan de bevolking en anderzijds een informele raadpleging van de bevolking. 

Is er iets dat u graag besproken ziet op een gezinsraad, contacteer ons.

wie

 • Yves Van Walle, voorzitter
 • Tamara Larmuseau, ondervoorzitter
 • Philippe Engels, penningmeester
 • Claudine Van Oost
 • Florent Fonck
 • Werner Steyaert
 • Piet Verschuere
 • Mireille Baeten
 • Lut De Koker
 • Rose Botelberge
 • Francine Eeckhaut
 • Ingrid De Valkenaere

waarnemers

 • Frederik De Buck, schepen voor gezinsbeleid