gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten en is het hoofd van het gemeentepersoneel.

Zij is belast met de voorbereiding van de zaken die aan de gemeenteraad of aan het schepencollege worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij, stelt de notulen ervan op en zorgt voor de overschrijving ervan. 

De gemeentesecretaris is voorzitter van het managementteam dat opgericht werd conform het Gemeentedecreet.

De andere leden van het managementteam zijn de financieel beheerder, het diensthoofd algemene zaken en het diensthoofd technische dienst.

Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle briefwisseling, akten en bekendmakingen.

Lena De Smaele

functie: Gemeentesecretaris

adres: p.a. Gemeenteplein 1

tel: 09 210 07 20