Milieuvergunningen

Het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM) onderwerpt bedrijven aan een vergunningsplicht (klasse 1 of klasse 2) of aan een meldingsplicht (klasse 3) voor activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan omwonenden, de directe omgeving en het milieu.

De hinderlijke inrichtingen worden in drie klassen ingedeeld al naargelang de graad van belasting die veroorzaken op mens en leefmilieu. De klasse bepaalt het verloop en de duur van de milieu-vergunningsprocedure:

  • Klasse 1 inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij de bestendige deputatie
  • Klasse 2 inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen
  • Klasse 3 inrichtingen dienen te worden gemeld aan het college van burgemeester en schepenen

De indelingslijst (bijlage VLAREM I) kan geraadpleegd worden op www.emis.vito.be (via Vlaamse Navigator Milieuwetgeving).

De milieuvergunning is gekoppeld aan de bouwvergunning, dit wil zeggen dat de bouwwerken niet kunnen gestart worden zolang beide vergunningen niet in orde zijn.

Ondernemingen die over geen enkele vergunning of melding beschikken moeten onmiddelijk het nodige doen om zich te regulariseren. Zeer vaak zal blijken dat de oude vergunningen ontoereikend zijn en dat bijgevolg een regularisatie nodig is.

Een milieuvergunning (klasse 1 of 2) of aktename (klasse 3) staat op naam, maar kan overgedragen worden op nieuwe exploitanten. Het volstaat daarbij om de overname ten laatste 10 dagen voor de wettelijke overdracht te melden via een meldingsformulier.

Stopzetting van één of meerdere activiteiten van een bedrijf dient ook gemeld te worden aan het gemeentebestuur, dienst leefmilieu.

Voor een vergunning die ten einde loopt, moet tijdig een verlenging worden aangevraagd, en dit tussen de 18de en 12de maand vóór het verstrijken van de vergunning.

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 en 2 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen. De beslissing over de aanvraag wordt ook bekendgemaakt. Burgers die niet akkoord gaan met deze beslissing kunnen een beroep hiertegen indienen.

Ook voor andere plannen en projecten, zoals een bodemsaneringsproject, wordt een openbaar onderzoek gehouden.