Grachten en waterlopen (overwelven of inbuizen)

Overwelvingen of inbuizingen van grachten zijn enkel toegelaten mits een machtiging (vergunning) verleend door de bevoegde overheid. Een dergelijke machtiging wordt slechts bij uitzondering toegestaan voor onder andere het toegankelijk maken van percelen.

De te volgen procedure is afhankelijk van het soort gracht. Er zijn 3 soorten grachten:

  • Gemeentegrachten: deze grachten liggen langs de openbare weg (buurt- of voetwegen).
  • Privégrachten: deze grachten liggen tussen privé-percelen.
  • Waterlopen: dit zijn grachten die opgenomen zijn in de 'Atlas van de Onbevaarbare Waterlopen'. Waterlopen dienen voor de afwatering van een groter gebied.

Gemeentegrachten

Voor het overwelven van gemeentegrachten moet een machtiging aangevraagd worden bij de Dienst Openbare Werken. De aanvraag wordt onderzocht en bij een positieve evaluatie wordt de vergunning verleend.

Privégrachten

Voor het overwelven van privégrachten is het 'Veldwetboek' van toepassing. Daarin is het vooral belangrijk dat het water van hoger gelegen percelen ongehinderd moet kunnen afstromen naar lager gelegen percelen. Enkel als aan deze voorwaarde voldaan is, kan overwogen worden om dempingen of overwelvingen uit te voeren, mits akkoord van de eigenaars van de aanpalende percelen. Bovendien is voor niveauwijzigingen een bouwvergunning noodzakelijk. Deze moet aangevraagd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Waterlopen

Voor het overwelven van waterlopen is een machtiging van het provinciebestuur noodzakelijk. Je kan de aanvraag indienen via de dienst Openbare Werken - die stuurt de aanvraag door - of rechtstreeks bij de Provincie Oost-Vlaanderen. De aanvraag wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen in de gemeente. De dienst Openbare Werken formuleert hierover een advies. Op basis hiervan beslist het provinciebestuur of de machtiging wordt verleend.

Kosten

Eens de machtiging verkregen, staat de aanvrager zelf in voor de kosten en goede uitvoering van de werken. De werken moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die in de vergunning vermeld staan.

Politiereglement

Alle informatie over het overwelven van een gracht of waterloop vind je ook in het politiereglement.