burgemeestersconvenant

Duurzaam energieactieplan Melle goedgekeurd op 17/10/2016

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2015 het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie ondertekend, bekrachtigd door de gemeenteraad op 16 november 2015.  Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente zich ertoe geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot (het bekendste broeikasgas) op het gemeentelijk grondgebied met 20% te reduceren.

Binnen het jaar na ondertekening werd een nulmeting (voor het referentiejaar 2011) en een duurzaam energieactieplan opgemaakt.  De provincie Oost-Vlaanderen begeleidde de uitwerking van het Burgemeestersconvenant i.s.m. het studiebureau Zero Emission Solutions.  In de periode van maart 2016 t.e.m. september 2016 werd het duurzaam energieactieplan opgesteld binnen een breed participatietraject met zowel burgers, vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen, adviesraden en interne gemeentediensten.  Het klimaatactieplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 17 oktober 2016.

Uit de nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Melle een voetafdruk van 34.654 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos ter grootte van 2,28 keer de gemeente Melle zou kunnen opvangen. 

De grootste uitstoter van CO2, met 44%, zijn de huishoudens. Vervolgens de transportsector met 24%, de tertiaire sector is de derde grootste met 21%, de industriesector en landbouw zijn beide verantwoordelijk voor 5%, het gemeentebestuur heeft een aandeel van 2%. 

Via een analyse van de verdeling van deze uitstoot over de verschillende sectoren en een inschatting van de reductiepotentiëlen en het potentieel aan hernieuwbare energie komen we tot een set van acties en maatregelen of maatregelengroepen die leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot van 8.635 ton CO2 per jaar (24,9%).

Bekijk hier de integrale tekst van het duurzaam energieactieplan gemeente Melle.

De actietabel van het duurzaam energieactieplan kan je hier bekijken.