BERICHT VAN KENNISGEVING

Door de gemeente Melle

Korte omschrijving

Sigmaproject Scheldemeander Gent - Wetteren

DOEL van het kennisgevingsdossier

Het kennisgevingsdossier heeft als doelstelling de administraties en het publiek voldoende informatie te verschaffen over een gepland project. 

Zo kunnen administraties en burgers in een vroege fase extra elementen aanleveren die in het MER aanvullend mee in beschouwing moeten genomen worden om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. 

Deze publieke consultatie is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden : enkel zinvolle reacties kunnen gebruikt worden voor de op te stellen MER-richtlijnen. 

Gegevens van de bevoegde overheid

Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

Dienst Milieueffectrapportage 

Gegevens over de aanvrager/exploitant 

voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon 

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV 

Agentschap van de Vlaamse Overheid 

straat en nummer en busnummer 

maatschappelijke zetel indien rechtspersoon 

Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 44

postcode en gemeente 

2018 Antwerpen

Gegevens over de inrichting

Omschrijving 

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wenst het project voor het Sigmaproject Zeeschelde 

Gentbrugge–Melle in combinatie met het project voor het Sigmaproject Bastenakkers-Ham te realiseren via het geïntegreerd Sigmaproject Schelde meander Gent-Wetteren. Met dit project wenst W&Z de veiligheidsdoelstellingen van het Geactualiseerde Sigmaplan te realiseren om zo de vereiste bescherming tegen overstromingen vanuit de Zeeschelde te behalen. Om de milieuimpact van dit project in te schatten, wordt een project milieueffectenrapport (project-MER) opgemaakt. 

Ter voorbereiding van dit project-MER is een ‘gebundelde kennisgevingsnota met ontwerp-MER’ opgemaakt. In dit document vindt u een beschrijving van wat precies bestudeerd zal worden in het project-MER en van de manier waarop de studie zal uitgevoerd worden (= deel  “kennisgevingsnota”). Daarnaast bevat deze gebundelde kennisgevingsnota/ontwerp-MER ook al de uitwerking van de verschillende disciplines volgens deze voorgestelde methodiek (= deel “ontwerp-MER”). 

Meer gegevens met betrekking tot de procedure 

De kennisgeving in kader van de projectMER procedure ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hieronder vermelde dienst. 

van 22 maart 2017 tot en met 20 april 2017. 

Dit onverminderd de regelgeving van de openbaarheid van bestuur. 

Tijdens voormelde periode kan u de kennisgeving van het project MER inkijken op volgende plaatsen 

Milieudienst Melle

Gemeenteplein 1

9090 Melle 

Openingsuren 

Op maandag en donderdag van 8 tot 11.45 uur, woensdag van 13u30 tot 16u45, dinsdag van 14 u tot 18u45, vrijdag van 8 tot 12u45 

Op de website www.mervlaanderen.be in de “dossierdatabank” onder het nr. PR-MER 2466

Waar kunt u met uw vragen en opmerkingen terecht? 

van 22 maart 2017 tot en met 20 april 2017 

(= de periode van terinzagelegging) een brief of mail met uw opmerkingen en voorstellen sturen naar: 

-Gemeente Melle – Milieudienst, Gemeenteplein 1, 9090 Melle OF via e-mail naar 

milieudienst@melle.be 

(met vermelding ‘publieke inspraak Project-MER - Waterwegen en Zeekanaal - Sigmaproject Scheldemeander in Gent, Wetteren, Destelbergen, Melle’) 

-Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Milieueffectrapportage, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel OF via e-mail naar (met vermelding ‘publieke inspraak ‘Project-MER - Waterwegen en Zeekanaal - Sigmaproject Scheldemeander in Gent, Wetteren, Destelbergen, Melle’) 

U kunt uw brief ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket (zoals hierboven vermeld) waar de kennisgevingsnota ter inzage ligt.