Milieuklachten

Alle meldingen bij de milieudienst van klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, al dan niet gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit worden geregistreerd via MKROS. Milieuklachten waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast (b.v. aantasting van de luchtkwaliteit door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, door asbesvezels, fijn stof, smog, aantasting van bodem en water door uitloging zware metalen, sluikstorten van gevaarlijk afval) worden eveneens geregistreerd in MKROS.

Wat zijn milieuklachten?
Klachten in verband met geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, bodem- en/of waterverontreiniging.

Centraal meldpunt
Het gemeentebestuur van Melle stelt een centraal meldpunt voor milieuklachten in. Via dit meldpunt worden de gemelde klachten in MKROS, een door het Vlaams gewest uitgewerkte databank, ingevoerd en verder opgevolgd.

U kunt tijdens de openingsuren met uw milieuklachten terecht bij de milieudienst.
Natuurlijk kan u ook per e-mail, per brief of per fax uw klacht overmaken aan het gemeentebestuur.
Buiten de kantooruren kan u terecht bij de Lokale Politie REGIO RHODE & SCHELDE  op het nummer 09 210 34 34.

Ook faxen kan naar 09 210 34 44.
Welke klachten worden geregistreerd in MKROS?
Alle klachten die te maken hebben met een vergunningsplichtige inrichting of activiteit en klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluids-, geur-, stof-, roet- of lichthinder worden geregistreerd in MKROS. Milieuklachten waarvan het vermoeden bestaat dat ze de menselijke gezondheid aantasten, worden eveneens ingebracht in MKROS.

Waarom is registratie in MKROS belangrijk?
MKROS maakt het mogelijk een goed inzicht te krijgen in de plaatsen waar hinderbronnen aanwezig zijn en waar probleemsituaties zich voordoen, zodat ook op lange termijn gericht acties kunnen ondernomen worden om de hinder terug te dringen.

Contact
MKROS centraal meldpunt
Milieudienst gemeente Melle
Gemeenteplein 1
9090 Melle
tel. 09/272.66.23
fax 09/272.66.25
e-mail: milieudienst@melle.be